Frihet att publicera

Friheten att publicera är en grundläggande delmängd av yttrandefriheten och åsiktsfriheten och är en förutsättning för en blomstrande förlagsbransch, som i sig är en väsentlig del av ett demokratiskt samhälle och en grund för en kunskapsekonomi.

Rätten till yttrandefrihet är på grundval av demokratin och är av grundläggande betydelse för att skydda den mänskliga värdigheten. Mångfalden av kunskaper och informationskällor är en nödvändig förutsättning för kulturell mångfald, kreativitet, välstånd, tolerans och utvecklingen av samhällen över hela världen.

Yttrandefrihet är belägen i många internationella fördrag och förklaringar. Mest framträdande kan de hittas i följande internationella och regionala instrument:

Artikel 19 Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Artikel 18 Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor.

 

Svenska förlag

Många svenska förlag har haft tio svåra år. Men de som överlevt verkasr starka och ha en inneboende styrka att leverera attraktiv läsning. Läs om några av ikonerna på svensk förlagsbranch.

 

Internationella förlag

Vi kommer att skriva lite om mediaföretag som uppfinner förlagsverksamheten i ny stöpning. Exempelvis har vi tyska Deutsche Wirtschaftsnachrichten som startade som en nyhetssajt för ca 5 år sedan. Sajten blev väldigt populär, med fler läsare än andra traditionella ekonominyhetstidningars nätupplaga som Handelsblatt.  Den trogna läsarkretsen uppskattade journalistiken och man provade med ett tradionellt grepp: att komma ut med ett tryckt månadsmagasin med de populäraste längre artiklarna. Och även det blev succé. Alltså, nystartad sajt med digitala medier som senare skapar en tryckt magazinsversion.

 

Storytelling på webben

För att kommunicera idéer och fånga människors uppmärksamhet är historieberättandet en effektiv metod. En contentbyrå som berättar via film och visas över Internet får bra genomslag. Filmer och det rörliga mediet berör och påverkar personer starkt. Det är vanligt att företag, men kanske ännu oftare ideella organisationer som exempelvis insamlingsorganisationer vänder sig till contentbyråer för sin storytelling. Format skapas för att kommuniceras via de kanaler där målgruppen förväntas finnas.

 

Demokratiutveckling

Yttrandefriheten och oberoende medier är ständigt utsatta för hot om förändring och försämrade möjligheter att verka. Även i de västerländska demokratierna rör sig nya starka grupperingar för att ändra det som vi vant oss som en självklarhet. Europaparlamentet driver frågor och presenterar aktuella frågor som diskuteras inom parlamentet.