Frihet att publicera

Friheten att publicera är en grundläggande delmängd av yttrandefriheten och åsiktsfriheten och är en förutsättning för en blomstrande förlagsbransch, som i sig är en väsentlig del av ett demokratiskt samhälle och en grund för en kunskapsekonomi.

Rätten till yttrandefrihet är på grundval av demokratin och är av grundläggande betydelse för att skydda den mänskliga värdigheten. Mångfalden av kunskaper och informationskällor är en nödvändig förutsättning för kulturell mångfald, kreativitet, välstånd, tolerans och utvecklingen av samhällen över hela världen.

Yttrandefrihet är belägen i många internationella fördrag och förklaringar. Mest framträdande kan de hittas i följande internationella och regionala instrument:

Artikel 19 Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Artikel 18 Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor.

 

Svenska förlag

Många svenska förlag har haft tio svåra år. Men de som överlevt verkasr starka och ha en inneboende styrka att leverera attraktiv läsning. Läs om några av ikonerna på svensk förlagsbranch.

 

Internationella förlag

Vi kommer att skriva lite om mediaföretag som uppfinner förlagsverksamheten i ny stöpning. Exempelvis har vi tyska Deutsche Wirtschaftsnachrichten som startade som en nyhetssajt för ca 5 år sedan. Sajten blev väldigt populär, med fler läsare än andra traditionella ekonominyhetstidningars nätupplaga som Handelsblatt.  Den trogna läsarkretsen uppskattade journalistiken och man provade med ett tradionellt grepp: att komma ut med ett tryckt månadsmagasin med de populäraste längre artiklarna. Och även det blev succé. Alltså, nystartad sajt med digitala medier som senare skapar en tryckt magazinsversion.